راهنما: دامنه - دامنه

آمار ثبت دامنه های ملی

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 19 دی ماه 1402)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1608649 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4330 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1502 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1131 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 214 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 180 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 710 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 232 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 25 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 14 آبان ماه 1402)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1599360 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4294 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1520 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1138 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 216 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 182 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 707 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 230 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 25 عدد