راهنما: دامنه - دامنه

آمار ثبت دامنه های ملی

آمار دامنه‌های ملی ثبت شده


 

این آمار توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه شده است.  (تاریخ بروزرسانی: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳)

 

دامنه های ir ثبت شده تا به این لحظه = 1,629,162 عدد

دامنه های co.ir ثبت شده تا به این لحظه = 4,325 عدد

دامنه های .ایران ثبت شده تا به این لحظه = 1,496 عدد

دامنه های ac.ir ثبت شده تا به این لحظه = 1,092 عدد

دامنه های sch.ir ثبت شده تا به این لحظه = 210 عدد

دامنه های gov.ir ثبت شده تا به این لحظه = 167 عدد

دامنه های id.ir ثبت شده تا به این لحظه = 724 عدد

دامنه های org.ir ثبت شده تا به این لحظه = 232 عدد

دامنه های net.ir ثبت شده تا به این لحظه = 25 عدد

 

 

 

 

این آمار توسط پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ارائه شده است.  (تاریخ بروزرسانی: ۱۹ دی ۱۴۰۲)

 

دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1608649 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4330 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1502 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1131 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 214 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 180 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 710 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 232 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 25 عدد