راهنما: سیم‌کارت - سیم‌کارت

تعریف انواع رند

جهت مشاهده نوع رند سیم‌کارت خود می‌توانید از ربات تشخیص نوع رند استفاده نمایید.

لینک صفحه ربات تشخیص نوع رند

 

طبقه بندی خطوط رند: ( انواع خط رند)

 


  -۱رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09
 

۲-  رند پله ای از اول:  
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.

 

مانند : 09** 44 45 ***
 

۳-  رند پله ای از آخر
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.

 

مانند : 53 52 *** **09


نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال 4348 یا 5459 اما شماره هایی مثل 4352 یا 5467 در این طبقه قرار نمی گیرند.
همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * 218 718 **09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. مثل  282 283 * **09
 

۴-  رند سه پله :
همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.
 

 

مانند : 95 94 93 * **09   و یا  * 92 93 94 **09
 


۵-  رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.

 

مانند : 09** 754 * 754
 


۶-  رند تاریخ تولدی :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.

 

مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09
 

۷-  رند ترتیبی از اول
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

 

مانند : **** 123 **09
 

۸-  رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.

 

مانند : 12345 ** **09

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد مانند 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.
 

۹-  رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره ...) تکرار شده است.

 

مانند : 0938 *** 0912
 

۱۰-  رند تکرار ۲ رقم یکی
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.

 

مانند : 66 00 *** **09 و یا  88 55 22 *  **09
 

۱۱-  رند جفت جفت از اول :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد.

 

مانند : *** 45 45 **09
 

  -۱۲رند جفت جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۴ رقم انتهای آنها به صورت یک زوج تکراری باشد.

 

مانند : 52 52 *** **09
 

  -۱۳رند حروفی :
خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد.

 

مانند : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا  1118252 **09 که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.
 

۱۴-  رند سه جفت از اول :
خطوطی هستند که ۶ رقم اول آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت زوج تکراری باشد.

 

مانند : * 18 18 18 **09
 

۱۵-  رند سه جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۶ رقم آخر آنها به صورت زوج تکراری باشد.

 

مانند : 92 92 92 * **09
 


۱۶-  رند ده دهی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ، شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. (مثل 2030 یا 3020)

 


  09** 7070 *** : مانندو یا  *** 4030 **09
 

۱۷-  رند ده دهی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها شماره های دهگان به صورت مضرب های ده ، تکرار شده باشد (مثل 2020) یا مضرب های ده در آنها به صورت پلکانی قرار گرفته باشد. مثل (2030 یا 3020)

 

مانند : 8090 *** **09  و یا   3030 *** **09
 


۱۸-  رند صدصدی :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۱۰۰ تایی (صدگان) افزایش و یا کاهش پیدا می کند. توضیح اینکه صدگان اول و دوم حتما باید از ابتدای هر صدگان شروع شده باشد. مثل ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ ... ، تا ۹۰۰.
 

 

مانند : * 00* 00* **09  و یا  00 * 00 ** **09
 


۱۹-  رند کد پایین :
خطوطی هستند که کد آنها (پس از پیش شماره) از ابتدای هر رنج تا ۱۹* باشد. لازم به ذکر بر اساس عرف بازار این نوع رند و تاثیر قیمتی آن بیشتر در مورد خطوط کد یک پیش شماره ۰۹۱۲ صادق است.
 

 

مانند : **** 113 **09  و یا  **** 101 **09
 


۲۰-  رند گفتاری :
خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.
 

 

مانند : * 400400 **09  و یا 522 522 * **09
 

۲۱-  رند هزاری از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

 

مانند : *** 2500 **09  و یا  **** 1000 **09
 

۲۲-  رند ده هزاری از اول:
خطوطی هستند که در ابتدای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

 

مانند : *** 10000 **09
 

۲۳-  رند هزاری از آخر : 
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

 

مانند :  09** *** 2500 و یا  1000 *** **09

 

۲۴-  رند ده هزاری از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها عدد ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ و غیره ... یا ترکیبی از آنها با اعداد دیگر به نحوی که سلاست و روان بودن آن در تلفظ حفظ شود قرار می گیرند.

 

مانند : 50000 ** **09
 

۲۵-  رند میلیونی :
خطوطی هستند که می توان آنها را به صورت یکجا به عنوان یک رقم میلیونی قرائت کرد.

 

مانند: 9000000 **09 و یا  9000009 **09
 

۲۶-  رند متشکل از ۲ رقم :
خطوطی هستند که تمام ۷ رقم آنها پس از پیش شماره ، تنها از ۲ رقم تشکیل شده است.
 

 

مانند: 992 222 9 *09 و یا  9900999 **09
 

۲۷-  رند سه رقم یکی از اول
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۳ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند: **** 555 **09
 

۲۸-  رند چهار رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۴ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند: *** 5555 **09
 

۲۹-  رند پنج رقم یکی از اول 
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۵ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند: ** 55555 **09
 

۳۰-  رند شش رقم یکی از اول :
خطوطی هستند که در ابتدای آنها پس از پیش شماره ۶ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند: * 555555 **09
 

۳۱-  رند سه رقم یکی از وسط:  
خطوطی هستند که ۳ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

 

مانند : ** 444 ** **09
 

۳۲-  رند چهار رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۴ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

 

مانند: * 6666 ** **09 و یا ** 6666 * **09
 

۳۳-  رند پنج رقم یکی از وسط :
خطوطی هستند که ۵ رقم از ارقام میانی آنها یکسان است.

 

مانند : * 77777 * **09
 

۳۴-  رند سه رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۳ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند : 555 **** **09
 

۳۵-  رند چهار رقم یکی از آخر
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۴ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند : 5555 *** **09
 

۳۶-  رند پنج رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۵ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند : 55555 ** **09
 

۳۷-  رند شش رقم یکی از آخر :
خطوطی هستند که در انتهای آنها ۶ رقم یکسان تکرار شده است.

 

مانند : 555555 * **09
 
۳۸-  رند هفت رقم یکی :
خطوطی هستند که همه ارقام آنها یکسان است.

 

مانند : 9999999 **09

۳۹-  رند سایر :
برخی از خطوط هستند که از زیبایی ، سلاست ، روایی و برخی مشخصات دیگر برخوردارند اما در هیچکدام از تعاریف انواع رند فوق الذکر قرار نمی گیرند. بنابراین به ناچار ، این نوع رند جهت جانمایی این دسته از خطوط در یک طبقه خاص و جداسازی آنها از خطوط معمولی ، در سایت قرار گرفته است.

 

قیمت روز سیم‌کارت اخبار راهنما قوانین سوالات متداول درباره ما
همراه اول
ایرانسل
سرشماره‌های پربازدید
رایتل
پیش‌شماره‌ها
سرشماره‌های پربازدید
شاتل موبایل
پیش‌شماره‌ها
سرشماره‌های پربازدید