راهنما: دامنه - دامنه

راهنمای ثبت دامنه با کارکترهای فارسی

راهنمای ثبت دامنه های آزاد ملی :

برای ثبت دامنه های فارسی می توانيد از صفحه کليد فارسی یا عربی استفاده کنيد ، هر چند بهتر است که از صفحه کليد استاندارد فارسی استفاده کنيد.محدودیت های شکلی دامنه های فارسی

• نام دامنه درخواستی باید فقط از نویسه های نمایش داده شده در جدول موارد ١، ۲ و ٣ تشکيل شود. هيچ نویسه دیگری در نام های دامنه فارسی مجاز نيست. به این ترتيب ، حروف لاتينی ، علائم سجاوندی ، علائم تلفظی (از قبيل تنوین و ساکن) و نویسه های کنترلی یونیکد (غير از فاصله مجازی و اتصال مجازی) در نام های دامنه های فارسی مجاز نيستند.

• نام های دامنه فارسی باید با حرف شروع شده و به حرف ختم شوند (در جدول موارد ١ و ٣ در زیر ، حرف ها با نامشان مشخص شده اند). ارقام و نویسه های دیگر در ابتدا و انتهای نام های دامنه مجاز نيستند ولی می توانند در ميان نام های دامنه قرار بگیرند. به عبارت دیگر نام هایی که در آنها حرف وجود ندارد یا با حرف شروع و ختم نمی شوند مجاز نيستند.

• از آنجا که در روند ثبت دامنه فارسی نویسه های فارسی وارد شده  به نویسه های ASCII تبدیل می شوند و طول دامنه به ASCII نباید از ۶٣ نویسه تجاوز کند ، محدودیت حدود ٣٠ نویسه برای دامنه های فارسی وجود دارد. چنانچه دامنه مورد نظر طولانی تر از حد مجاز باشد ، سامانه این موضوع را به اطلاع درخواست کننده می رساند.

۱. نام های دامنه فارسی محدود به نویسه های زیر هستند :

مثال

کد یونیکد

شکل نویسه

نام نویسه

آب، مآخذ

U+0622

آ

حرف آی باکلاه

اميد، بام

U+0627

ا

حرف الف

شیء

U+0621

ء

حرف همزه تنها

مبدأ، یأس

U+0623

أ

حرف الف همزه

بال، طبل، تب، ناب

U+0628

ب

حرف ب

پاک، سپيده، چپ، توپ

U+067E

پ

حرف پ

تور، چتر، دست، بيات

U+062A

ت

حرف ت

ثابت، مثل، بعث، ارث

U+062B

ث

حرف ث

جوی، پنجره، گنج، کاج

U+062C

ج

حرف جيم

چرم، پنچر، گچ، پارچ

U+0686

چ

حرف چ

حميد، محله، صبح، مدح

U+062D

ح

حرف ح

خرم، سخن، ملخ، چرخ

U+062E

خ

حرف خ

دام، مد

U+062F

د

حرف دال

ذرت، جذر

U+0630

ذ

حرف ذال

راد، مرد

U+0631

ر

حرف ر

زنگ، بزم

U+0632

ز

حرف ز

ژاله، مژده

U+0698

ژ

حرف ژ

سيب، بست، مس، درس

U+0633

س

حرف سين

شب، کشت، آتش، موش

U+0634

ش

حرف شين

صبر، عصر، شاخص، خاص

U+0635

ص

حرف صاد

ضيا، مضر، قبض، عرض

U+0636

ض

حرف ضاد

طناب، مطب، ضبط، افراط

U+0637

ط

حرف طا

ظهر، نظم، حفظ، حفاظ

U+0638

ظ

حرف ظا

عماد، معلم، ربع، شجاع

U+0639

ع

حرف عين

غم، مغز، تيغ، باغ

U+063A

غ

حرف غين

فرهاد، نفر، زلف، برف

U+0641

ف

حرف ف

قند، نقد، زنبق، برق

U+0642

ق

حرف قاف

کفش، شکر، پلک، خاک

U+06A9

ک

حرف کاف

گرم، شگرد، زنگ، رگ

U+06AF

گ

حرف گاف

لاله، قلک، مبل، بال

U+0644

ل

حرف لام

مرز، کمک، سم، نام

U+0645

م

حرف ميم

نرم، لنگر، آهن، نان

U+0646

ن

حرف نون

ورق، لبو

U+0648

و

حرف واو

مثال

کد یونیکد

شکل نویسه

نام نویسه

رؤسا، مؤمن

U+0624

ؤ

حرف واو همزه

هلو، مهر، خانه، راه

U+0647

ه

حرف ه

دایرةالمعارف، ثقةالاسلام

U+0629

ة

حرف ت گرد

یاس، کيف، جارچی، چای

U+06CC

ی

حرف ی

رئيس، مسئله، متلألئ

U+0626

ئ

حرف ی همزه

U+06F0

٠

رقم صفر

U+06F1

١

رقم یک

U+06F2

٢

رقم دو

U+06F3

٣

رقم سه

U+06F4

۴

رقم چهار

U+06F5

۵

رقم پنج

U+06F6

۶

رقم شش

U+06F7

٧

رقم هفت

U+06F8

٨

رقم هشت

U+06F9

٩

رقم نه

U+002D

-

تيره منها

۲. نویسه های زیر در نام های دامنه مجازند ولی به طور خودکار هم در زمان ثبت و هم در زمان کاربرد نادیده گرفته می شوند :

مثال

کد نویسه

نام نویسه

خانه ها

U+200C

فاصله مجازی

ه . ق.

U+200D

اتصال مجازی

۳. نویسه های زیر در نام های دامنه مجازند ولی در زمان ثبت به طور خودکار تبدیل به نویسه دیگری می شوند :

کد نویسه حاصل

نویسه حاصل

کد نویسه

شکل نویسه

نام نویسه

U+06A9

حرف کاف فارسی

U+0643

ك

حرف کاف عربی

U+06CC

حرف ی فارسی

U+064A

ي

حرف ی عربی

U+06F0

رقم صفر فارسی

U+0030

0

رقم صفر لاتينی

U+06F1

رقم یک فارسی

U+0031

1

رقم یک لاتينی

U+06F2

رقم دو فارسی

U+0032

2

رقم دو لاتينی

U+06F3

رقم سه فارسی

U+0033

3

رقم سه لاتينی

U+06F4

رقم چهار فارسی

U+0034

4

رقم چهار لاتينی

کد نویسه حاصل

نویسه حاصل

کد نویسه

شکل نویسه

نام نویسه

U+06F5

رقم پنج فارسی

U+0035

5

رقم پنج لاتينی

U+06F6

رقم شش فارسی

U+0036

6

رقم شش لاتينی

U+06F7

رقم هفت فارسی

U+0037

7

رقم هفت لاتينی

U+06F8

رقم هشت فارسی

U+0038

8

رقم هشت لاتينی

U+06F9

رقم نه فارسی

U+0039

9

رقم نه لاتينی

U+06F0

رقم صفر فارسی

U+0660

٠

رقم صفر عربی

U+06F1

رقم یک فارسی

U+0661

١

رقم یک عربی

U+06F2

رقم دو فارسی

U+0662

٢

رقم دو عربی

U+06F3

رقم سه فارسی

U+0663

٣

رقم سه عربی

U+06F4

رقم چهار فارسی

U+0664

٤

رقم چهار عربی

U+06F5

رقم پنج فارسی

U+0665

٥

رقم پنج عربی

U+06F6

رقم شش فارسی

U+0666

٦

رقم شش عربی

U+06F7

رقم هفت فارسی

U+0667

٧

رقم هفت عربی

U+06F8

رقم هشت فارسی

U+0668

٨

رقم هشت عربی

U+06F9

رقم نه فارسی

U+0669

٩

رقم نه عربی

فاصله مجاز

در متون فارسی بعضی حروف هيچ گاه به حرف بعدی نمی چسبند ، مثلا "الف" یا "د" و بعضی دیگر بسته به نوع استفاده در کلمه گاهی می چسبند و گاهی نمی چسبند ، مانند "ه" در "کلمهای" و "کلمه ای" که دو لغت متمایزند. برای وارد کردن عبارت "کلمه ای" در رایانه باید از از نویسه فاصله مجازی ميان حروف "ه" و "الف" استفاده کرد.

از آنجا که استفاده از نویسه عادی فاصله (space) در ثبت دامنه ها مجاز نيست ، ثبت کنندگان و کاربران می توانند در مواردی به جای نویسه فاصله نيز از فاصل مجازی استفاده کنند. مثلا "فرهنگستانهنر" را می توان به جای "فرهنگستان هنر" که مجاز نيست ثبت کرد.

جای فاصله را ممکن است بتوان خالی هم گذاشت یا با "تيره منها" یا Dash جایگزین کرد. مثلا "منطقه ۳" را می توان به شکل »منطقه١۶« یا »فرهنگستان هنر« را میتوان به شکل »فرهنگستانهنر« ثبت کرد(. فاصل ٔه مجازی را میتوان به صورت زیر وارد کرد:

• در صفحه کليد استاندارد فارسی ، با کليد تبدیل به همراه فاصله

(Shift+Space) یا کليد تبدیل به همراه "ذ" (Shift+B). ترکيب تبدیل و فاصله ممکن است در بعضی صفحه کليدهای استاندارد کار نکند.

• در صفحه کليد فارسی مایکروسافت ، با پایين نگه داشتن همزمان کليدهای مهار و تبدیل و فشردن کليد ٢ (2+Ctrl+Shift).

• با هر صفحه کليدی در ویندوز مایکروسافت ، پایين نگهداشتن کليد دگرساز و فشردن دکمه های ٠١۵٧ (0157+Alt) روی تخته کليد عددی (keypad) در حالتی که قفل اعداد (NumLock) روشن باشد. این روش در همه

نسخه های ویندوز قابل استفاده است.حروف "ک" و "ی" در فارسی و عربی

شيوه نمایش و رفتار حرف های "ک" و "ی" در خط فارسی و عربی و نيز در کد یونیکد متفاوت است ، هر چند که برای بعضی کاربران ممکن است این تفاوت مهم یا محسوس نباشد. سامانه ثبت دامنه های فارسی طوری تنظيم شده است که "ک" و "ی" عربی در زمان ثبت خود به خود به فارسی تبدیل می شوند.

بنابراین نيازی نيست ثبت کننده در این مورد نگرانی داشته باشد. به منظور اطمينان ثبت کننده از دامنه ثبت شده در مواردی که کاربر احتمالا از قلم های نااستاندارد استفاده کند ، تصویری از نامی که در سيستم ثبت

می شود نيز به کاربر نشان داده خواهد شد. جهت اطلاع و استفاده دقيق از دامنه ثبت شده ، نحوه وارد کردن این حروف در دو زبان به صورت زیر است:

محل در صفحه کليد فارسی مایکروسافت

محل در صفحه کليد استاندارد فارسی

کد یونیکد حرف

نام و شکل حرف

;

;

U+06A9

حرف کاف فارسی (ک)

ممکن نيست

Shift+Z

U+0643

حرف کاف عربی (ك)

D

D

U+06CC

حرف ی فارسی (ی)

Shift+X

Shift+D

U+064A

حرف ی عربی (ي)مثال ثبت دامنه فارسی

فرض کنيد می خواهيم دامنه "کلمهای.ایران" را ثبت کنيم. توجه کنيد که ".ایران" از پسوندهای مجاز دامنه های مرتبه دوم است. گام های ثبت به ترتيب زیر هستند :

۱- با مراجعه به سایت نیک ، نخست یک nic-handle برای ثبت دامنه های فارسی بگيرید. (می توانید از آموزش ثبت دامنه در نیک که توسط سایت رند تهیه شده است کمک بگیرید.)

۲- در صفحه بالا با استفاده از nic-handle گرفته شده در مرحله قبل برای ثبت دامنه به سامانه وارد شوید.

۳- با کليک کردن روی "Register a New Domain" یا "ثبت دامنه جدید" صفحه ثبت دامنه ظاهر می شود. در این صفحه پسوند ".ایران"را از جدول مربوط انتخاب کنيد.

۴- در جای خالی دامنه ، عبارت "کلمهای" را وارد کنيد. توجه کنيد که بين حروف "ه" و "الف" باید از فاصله مجازی استفاده کنيد. اگر دامنه مورد نظر برای ثبت موجود باشد از شما خواسته می شود مشخصات تکميلی لازم برای ثبت دامنه را وارد کنيد.استفاده از دامنه های فارسی

برای استفاده از نشانی های فارسی ، یا به طور کلی نام های دامنه ای بين المللی (IDN) ، باید از مرورگرهایی که IDN را پشتيبانی می کنند (از جمله FireFox)استفاده کرد یا از پلاگین های خاص جهت افزودن این قابليت به بعضی نرم افزارها مانند (Internet Explorer) استفاده نمود. برای استفاده از خدماتی مانند SSH ، Telnet ، FTP ، Email و غیره نیز باید از نرم افزارهای دارای قابليت پشتيبانی از IDN استفاده کرد. با مراجعه به وب سایت زیر می توایند فهرستی از نرم افزارهایی را که از IDN پشتيبانی می کنند ، مشاهده کنيد. جهت استفاده کردن از نشانی فارسی می توانيد از روش های زیر استفاده کنید.

• می توانيد خادم دامنه (DNS Server) با نشانی آی پی 194.225.70.85 را به عنوان خادم دامنه دوم یا سوم سيستم عامل رایانه خود اضافه کنيد. این کار را می توان در سطح فراهم کنندگان خدمات اینترنتی (مثل ISPها و ICPها) نيز انجام داد. در این صورت می توانيد نام دامنه فارسی را بدون افزودن "ir." مورد استفاده قرار دهيم.

• در صورتی که این کار ممکن یا مطلوب نباشد ، با افزودن پسوند "ir." به انتهای نام دامنه فارسی نيز می توان از دامنه استفاده کرد. در این حالت مثلا برای استفاده از دامنه "کلمهای.ایران" پس از وارد کردن "کلمهای.ایران" باید صفحه کليد را به صفحه کليد لاتينی تغيير داده و سپس نقطه و بعد "ir" را وارد کرد. در اکثر سيستم عامل های امروزی ، که در آنها نام دامنه از چپ به راست نمایش می یابد، این عبارت به شکل "ir.کلمهای.ایران" نشان داده خواهد شد.

منبع وب سایت nic